Jak rozwijać kompetencje 5-latków

JAK ROZWIJAĆ KOMPETENCJE PIĘCIOLATKA?

 

CO TO TAKIEGO KOMPETENCJE?

        W literaturze pedagogicznej możemy spotkać różnorodne definicje kompetencji. Przykładowo W. Okoń określa kompetencje jako „zdolność do osobistej samorealizacji” (Okoń, 1996, s. 129), a ponadto uważa, że kompetencja jest rezultatem procesu uczenia się. Co istotne, odkrycie naturalnych kompetencji u dziecka jest pierwszym krokiem do rozwijania tych, które ma słabiej rozwinięte. M. Czerepaniak-Walczak natomiast uznaje, że kompetencją jest „szczególna właściwość, wyrażająca się w demonstrowaniu na wyznaczonym przez społeczne standardy poziomie umiejętności adekwatnego zachowania się oraz przyjmowania na siebie odpowiedzialności za nie” (Czerepaniak-Walczak, 1997, s. 87–88).

        Inaczej mówiąc jest to precyzyjne i przemyślane wykorzystanie posiadanej lub zdobywanej właśnie wiedzy w praktyce np. przedszkolnej lub szkolnej Podsumowując można zaznaczyć ,że istotą kompetencji jest zbiór tego, co dziecko umie robić. To nie tylko wiedza na temat, co i jak trzeba wykonać ,ale także psychologiczne nastawienie do realizacji edukacyjnego zadania.

PODSTAWA PROGRAMOWA A RODZAJE KOMPETENCJI

     Warto zaznaczyć, że nowa podstawa programowa wychowanie przedszkolnego i kształcenia ogólnego kładzie nacisk na rozwijanie tzw. kompetencji kluczowych. takich jak : • porozumiewanie się w języku ojczystym oraz w językach obcych, • kompetencje matematyczne, • kompetencje społeczne i obywatelskie, • kompetencje informatyczne, • umiejętność uczenia się i rozwiązywania problemów w twórczy sposób.

     Zatem współczesna edukacja nastawiona jest w głównej mierze na czytanie, myślenie matematyczne, komunikowanie się, posługiwanie nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, umiejętność uczenia się i pracy zespołowej. Opanowanie tych kompetencji jest nieodzowne dla funkcjonowania jednostki w nowoczesnym społeczeństwie i świecie tzw. ”globalnej wiosce”.

KOMPETECJE PIĘCIOLATKA A MATEMATYKA

      W zakresie znajomości stosunków ilościowych, jakościowych i orientacji w przestrzeni 5 – latek powinien:

• dokonywać klasyfikacji zbiorów wg. ich liczebności, porównywać zbiory przez łączenie w pary po jednym elemencie z każdego zbioru,

• porównywać wielkości przedmiotów np. mały-mniejszy-najmniejszy,

• używać nazw figur geometrycznych /koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt/,

• klasyfikować zbiory wg cech jakościowych,

• dokonywać podziału zbioru na podzbiory wg różnych właściwości elementów,

• różnicować pojęcia: na prawo, na lewo, naprzeciw,

• odróżniać prawą stronę ciała od lewej.

MOTORYKA DUŻA I MAŁA

W zakresie sprawności motorycznej 5 – latek powinien:

• zmieniać w biegu kierunek

• wbiec do góry po schodach,

• wykonać 5 skoków na jednej nodze,

• skoczyć do przodu obiema nogami bez utraty równowagi,

• skoczyć do tyłu,

• przejść na palcach trzy metry nie dotykając piętą podłogi.

W zakresie z kolei motoryki małej 5 – latek potrafi:

• ciąć papier nożyczkami,

• skleić papier klejem,

• nawlec na nitkę małe koraliki,

• ulepić z plasteliny klocek i miskę,

• łączyć ze sobą klocki konstrukcyjne,

• odwzorować romb,

• narysować postać ludzką zaznaczając główne elementy ciała

• poprawnie kolorować obrazki konturowe,

•  odwzorować drukowanymi literami swoje imię,

• zapiąć guziki,

• rysunki wykonuje rozmieszczając starannie wszystkie elementy na całej powierzchni kartki.

KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE A SŁUCH FONEMOWY

      W piątym roku życia całkowicie wykształca się system językowy dziecka. Pięciolatek wprawia się w operowaniu wcześniej uzyskanymi umiejętnościami oraz poszerza system o (nieliczne już!) brakujące elementy fonetyczno - fonologiczne i gramatyczne. Realizuje większość dźwięków polszczyzny, w tym także nosówki - zgodnie z asynchronicznym, charakterystycznym dla polszczyzny sposobem wymowy samogłosek nosowych. Wypowiedź pięciolatka staje się coraz bardziej spójna i rzeczowa. Obok zdań etykietujących, czyli nazywających poszczególne części rzeczywistości pojawiają się zdania wielokrotnie złożone.

       Kluczowe staje się tutaj pojęcie słuchu fonematycznego, czyli umiejętność identyfikowania, słuchowego rozróżniania dźwięków mowy (fonemów) i słów dzięki dostrzeganiu cech rozróżniających jedna głoskę od drugiej. Ten fenomen stanowi podstawę do nauki czytania i pisania w dalszym procesie kształcenia dzieci .Pod koniec piątego roku życia system fonetyczno - fonologiczny dziecka zaczyna się coraz lepiej kształtować. Większość dzieci w tym wieku realizuje już wszystkie głoski poprawnie. Koniec wieku przedszkolnego jest momentem kiedy dzieci zaczynają posługiwać się językiem w sposób twórczy. Można to zaobserwować kiedy starsze przedszkolaki bawią się słowami, rymują i zaczynają zauważać różne niuanse językowe. Co ważne zauważają też wieloznaczność wyrazów i zaczynają być świadome istnienia języków obcych.

        Drodzy rodzice pamiętajmy, że im lepszy dorobek językowy, społeczny ,matematyczny i twórczy nabędzie dziecko stojące u progu szkoły, tym korzystniej wpłynie to na dalszą motywację do nauki oraz rozwiązywanie przyszłych zadań edukacyjnych w szkole. Zatem bądźmy kreatywni, komunikatywni i otwarci na wyzwania współczesnej edukacji smiley.

mgr Agnieszka Pawłowska

nauczyciel w grupie dzieci 5-letnich

Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 175

ul. Siewna 23 c
31-231 Kraków

tel. 12 415 64 54
e-mail: przedszkole175@gmail.com

Mapa dojazdu

 
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.